Topographoanatomic features and histochemical changes in thymus of germ and forebrain in the prenatal period of the human in the prenatal period


Keywords: thymus, germ, prenatal period, front mediastinum.

Abstract

In this study, histochemical changes were studied and topographic anatomical relationships of thymus (T) germs and prenatal human fetus in the prenatal period with general histological, cytotoxic and lectinogenic chemical methods were analyzed for the study of the development and the possibility of argumentation of the source of epithelium swelling of the digestive tract; graphic and plastic reconstructions, macroscopic painting. It is established that for organogenesis of T during the embryonic period it is characteristic of: loss of connections with the pharynx, close interaction of paired gums with each other, with topographic anatomically adjacent organs and with vascular-nervous formations of this area (thyroid and parathyroid glands, larynx, pharynx, esophagus; aorta, carotid arteries, trunks of the vagus nerve, inferior and superior laryngeal nerves). The dimensions of the rudiments and the form of T of this age period are dynamically changing depending on the process of growth (lowering) of the rudiments. For T the latter are correlated with the formation of large vessels and nerve trunk of the neck. The displacement of the rudiments of the T is by lateral walls of the formed and recognized common carotid arteries and the medial surfaces of the vagus nerves in the ventrocaudal direction. There is an asynchronous lowering of the rudiments of the particles of the T, since the left embryo of the particle with its displacement outstrips the right. It should be noted that during the course of the study we did not detect congenital malformations of the development of T, which, obviously, was the result of the proper selection of the research material and use in the future. Prospects for further development are the study of the laws of the structure and the formation of the fetal gland and structures of different systems in the fetal of human perinatal ontogenesis.

Author Biography

A.G. Scoruk

Andrey Skoruk, Assistant of the Department of Pathomorfology, Forensic Medicine and Law of the VNMU. https://orcid.org/0000-0002-4779-8545 , 0675941373 , skorukpata@gmail.com

References

1. Ahtemijchuk, Yu. T., Slobodyan, A. N., Pronyaev, D. V., & Semyaniv, I. A. (2010). Issledovanie zakonomernostej morfometricheskih parametrov organov i struktur v perinatalnom periode ontogeneza [The study of patterns of morphometric parameters of organs and structures in the perinatal period of ontogenesis]. Morfologiya – Morphology, 137 (4), 22.

2. Babkina, I. V. (1996). Strukturnaya organizaciya mikrososudistogo rusla timusa cheloveka v postnatalnom periode ontogeneza [Structural organization of the microvascular bed of human thymus in the postnatal period of ontogenesis] (Dis. kand. med. nauk). Samarskij gos. med. un-t, Saransk.

3. Bobrik, I. I., & Minakov, V. I. (1990). Atlas anatomii novorozhdennogo [Atlas of the anatomy of a newborn]. Kyiv: Zdorovia.

4. Bobryk, I. I., & Cherkasov, V. H. (2002). Osoblyvosti funktsionalnoi anatomii dytiachoho viku [Features of functional anatomy of childhood]. Kyiv: NMU.

5. Vaganov, P. D., Martynova, M. I., & Davydova, I. V. (1981). O funkciyah vilochkovoj zhelezy i ee giperplazii u detej [On the functions of the thymus gland and its hyperplasia in children]. V: Yu. A. Knyazev (Red.), Trudy 2 MOLGMI – Proceedings of 2 MOLMI, 168 (35). Seriya: Pediatriya, 128–132.

6. Vlasov, V. V., Maloholovka, O. A., & Yevchuk, O. S. (2007). Anatomiia stravokhodu ploda [Anatomy of the fetal esophagus (16-17)]. V: V. P. Pishak, Yu. T. Akhtemiichuk (Red.) Anatomo-khirurhichni aspekty dytiachoi hastroenterolohii [Anatomical and Surgical Aspects of Children's Gastroenterology], Materialy nauk. cympoziumu, m. Chernivtsi, 11 Travnia 2007r. (c. 16–17). Chernivtsi: BUKREK.

7. Voloshyn, M. A., Chaikovskyi, Yu. B., & Kushch, O. H. (2010). Osnovy imunolohii ta imunomorfolohii [Fundamentals of Immunology and Immunomorphology]. Zaporizhzhia: ZDMU.

8. Voloshin, N. A., & Grigoreva, E. A. (2011). Timus novorozhdennyh [Thymus neonatal]. Zaporozhe.

9. Halychanska, O. M. (2011). Suchasni pohliady na stanovlennia topohrafoanatomichnykh vzaiemovidnoshen orhaniv i struktur verkhnoho seredostinnia v perynatalnomu periodi ontohenezu liudyny [Modern views on the formation of topographic and anatomical relationships between the organs and structures of the upper mediastinum in the perinatal period of human ontogenesis]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Biology and Medicine, 3, 1 (87), 6–10.

10. Kalashnikov, V. V., Kolisnyk, I. L., Shyian, D. M., & Kalashnikova, S. M. (2008). Formuvannia strukturnoi orhanizatsii nerviv miaziv ochnoho yabluka, nadnyrkovykh zaloz ta zahrudnynnoi zalozy u liudyny [Formation of the structural organization of the nerves of muscles of the eyeball, adrenal glands and fetal gland in humans]. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh – Ukrainian Morphological Almanac, 6 (1), 82–84. Vziato z http://www.morphology.dp.ua/_pub/CAS-2010-09-04/CAS-2010-09-042.pdf.

11. Kapitonova, M. Yu., Ulla, M., Ratna, B. S. (2004). Immunogistohimicheskaya harakteristika timusa pri immunomobilizacionnom stresse [Immunohistochemical characteristics of thymus during immunomobilization stress]. Morfologiya – Morphology, 126 (4), 56.

12. Koveshnikov, V. G., & Bibik, E. Yu. (2007). Funkcionalnaya morfologiya organov immunnoj sistemy [Functional morphology of the organs of the immune system]. Lugansk: Virtualnaya realnost.

13. Kuzmenko, L. G., Vahrusheva, S. I., Neizhko, L. Yu., Sarker, L., & Vaxpysheva, S. I. (2009). Ocenka velichiny vilochkovoj zhelezy u detej pervyh dvuh let zhizni po dannym ultrazvukovogo skanirovaniya [Evaluation of the size of the thymus gland in children of the first two years of life according to ultrasound scanning data]. Pediatriya – Pediatrics, 6, 22–26. Retrived from https://elibrary.ru/item.asp?id=9300045.

14. Lugin, I. A. (2012). Osobennosti mezhtkanevyh vzaimodejstvij v processah morfogeneza organov s geterogennym proishozhdeniem tkanevyh komponentov [Features of interstitial interactions in the processes of organ morphogenesis with heterogeneous origin of tissue components]. Svit medicini ta biologiyi – Svit medicine and biologii, 8 (4), 77–79.

15. Lupyr, V. M., Olkhovskyi, V. O., & Shkliar, S. P. (2005). Dosvid ta novi metodychni pidkhody v morfolohichnykh doslidzhenniakh anatomii peryferiinoi nervovoi ta sudynnoi system liudyny [Experience and new methodological approaches in morphological researches of anatomy of peripheral nervous and vascular systems of a person]. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh – Ukrainian morphological almanac, 2, 48–51.

16. Marchuk, O. F., Khmara, T. V., & Marchuk, F. D. (2009). Osoblyvosti morfohenezu i topohrafii stravokhodu u peredplodiv liudyny [Features of morphogenesis and topography of the esophagus in the human primate]. Aktualni problemy embriolohichnykh doslidzhen [Actual problems of embryological research], Materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., m. Dnipropetrovsk, 7-10 zhovtnia 2009 r. Dnipropetrovsk.

17. Malakhov, V. M., Druz, V. A., Bakanova, O. F., Zavhorodnia, H. M., & Zadorozhna, E. A. (2012). Patent Ukrainy 74493. Sposib diahnostyky porushen vzaiemodii funktsionalnykh system orhanizmu [Method of diagnostics of disorders of the interaction of functional systems of the body]. Kharkiv: Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy.

18. Panikar, I. I., Horalskyi, L. P., & Kolesnik, N. L. (2015). Morfolohiia ta imunohistokhimiia orhaniv imunohenezu svynei u period postnatalnoi adaptatsii [Morphology and immunohistochemistry of organs of immunogenesis of pigs in the period of postnatal adaptation]. Poltava. Vziato z http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3773/1/Monografia_MIOISPPA_2015.PDF.

19. Harchenko, V. P., Sarkisov, D. S., & Vetshev, P. S. (1998). Bolezni vilochkovoj zhelezy [Diseases of the thymus gland]. Moskva: Triada.

20. Hlystova, Z. S. (1987). Stanovlenie sistemy immunogeneza ploda cheloveka [Formation of the human fetal immunogenesis system]. Moskva.

21. Cibel, B. N., & Bochkareva, A. K. (1998). Funkcionalnaya morfologiya adenogipofiza, timusa i kory nadpochechnikov pri sindrome vnezapnoj smerti mladencev [Functional morphology of adenohypophysis, thymus and adrenal cortex in the syndrome of sudden death of infants]. Arhiv patologii – Pathology Archive, 1, 23–27.

22. Shyian, D. M. (2009). Morfofunktsionalni osoblyvosti sudyn ta nerviv zahrudnynnoi zalozy u plodiv ta novonarodzhenykh [Morphofunctional features of the vessels and nerves of the fetal gland in fetuses and newborns]. (Dys. kand. med. nauk). Kharkivskyi nats. med. un-t, Kharkiv.

23. Shmidt, G. A. (1972). Periodizaciya embriogeneza i poslezarodyshevogo ontogeneza u cheloveka i zhivotnyh [Periodization of embryogenesis and post-embryonic ontogenesis in humans and animals]. Arhiv anatomii, gistologii i embriologii – Archive of Anatomy, Histology and Embryology, LXIII (8), 17–28.

24. Bach, J.-F., & Dardenne, M. Thymus. Phisiology. In: Givel J.-C. (Ed.). Surgery of the Thymus. Berlin: Springer, 1990. Doi 10.1007/978-3642-71076-6.

25. Certan G., Catereniuc I., Babuci A. (2012). Cu privire la inervația venei cave superioare. Probleme actuale ale morfologiei: materialele Conferinței științifice international, dedicatǎ centenarului profesorului B. Z. Perlin, orașul Chișinǎu, 20-22 septembrie, 2012 an. Chișinǎu. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/144951500.pdf.

26. Cho, J. Y., Min, J. Y., Lee, Y. H., McCrindle, B., Hornberger, L. K., & Yoo, S. J. (2007). Diameter of the normal fetal thymus on ultrasound. Ultrasound Obstet. Gynecol., 29 (6), 634–638. DOI:10.1002/uog.3979.

27. De Leon-Luis, J., Gamez, F., & Pintado, P. Antolin, E., Pérez, R., & Ortiz-Quintana, L. (2009). Sonographic measurements of the thymus in male and female fetuses. J. Ultrasound. Med., 28 (1), 43–48. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106355.

28. De Leon-Luis, J., Ruiz, Y., Gamez, F., Pintado, P, Oyelese, Y, Pereda, A, … Santolaya-Forgas, J. (2011). Comparision of measurement of the transverse diameter and perimeter of the fetal thymus obtained by magnetic resonance and ultrasound imaging. J. Magn. Reson. Imaging, 33 (5), 1100–1105. doi: 10.1002/jmri.22547.

29. Di Naro, E., Cromi, A., & Ghezzi, F., Raio, L., Uccella, S., D'Addario, V., & Loverro, G. (2006). Fetal thymic involution: a sonograhpic marker of the fetal inflammatory syndrome. Am. J. Obstet. and Gyn., 194 (1), 153–159. DOI:10.1016/j.ajog.2005.05.036.

30. Goyal, A., Jones, M. O., Couriel, J., & Losty, P. D. (2005). Oesophageal atresia and tracheo-oesophageal fistula. Archives of Disease in Chilahood, 91 (5), 381–384. doi: 10.1136/adc.2005.086157.

31. Male, D., Brostoff, J., Roth, D., & Roitt, I. (Ed.). (2012). Immunology (8-th ed.). Saunders.

32. Prados, F. J., Debrock, S., Lemmen, J. G., & Agerholm, I. (2012). The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 27 (1), i50–i71. doi: 10.1093/humrep/des224.

33. Shahbazi, M. N., Jedrusik, A., Vuoristo, S., Recher, G., Hupalowska, A., Bolton, V. … Zernicka-Goetz, M. (2016). Self-organisation of the human embryo in the absence of maternal tissues. Nature Cell Biology, 18 (6), 700–708. doi: 10.1038/ncb3347.

34. Spitz, L. (2005). Esophageal atresia and tracheo-esophageal malformations. In: Ashcraft K.W., Holcomb G.W., Murphy J. (Eds.). Pediatric surgery. 4th ed. Amsterdam: Elsevier Saunders.

35. Zalel, Y., Gamzu, R., Mashiach, S., & Achiron, R. (2012). The development of the fetal thymus: an utero sonographic evaluation. Prenatal. Diagnos., 22 (9), 114–117. https://doi.org/10.1002/pd.257.
Published
2019-03-01
How to Cite
Scoruk, A. (2019). Topographoanatomic features and histochemical changes in thymus of germ and forebrain in the prenatal period of the human in the prenatal period. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(1), 70-79. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(1)-11