MORPHOFUNCTIONAL STATE OF A SINGLE KIDNEY REMAINING AFTER CONTRALATERAL NEPHRECTOMY (LITERATURE REVIEW AND OWN RESEARCH)


  • V.M. Monastirskiy
  • V.I. Pivtorak

Abstract

The study of the structural and functional basis of compensatory and adaptive processes in the kidneys is one of the fundamental problems of biology and medicine. The purpose of the work: to highlight modern views on the question of compensation of structure and function in the loss of one kidney. There is a discussion about the mechanisms and patterns of development of compensatory processes in the surgical removal of one kidney, as well as at the birth of a child with kidney agenesis in the scientific literature. Previously, it was believed that the kidney, after it was formed and grown, does not regenerate and is a static organ, and the replacement of dead cells occurs only by increasing other cells in size. As scientists have now found out that not only stem cells of the kidneys, but also ordinary cells of the epithelium and other renal tissues are able to divide. The kidney is restored throughout human life. Also, authors' own research concerning changes of topographic anatomy of the kidney after radical nephrectomies of the contralateral kidney is given in the article. With the help of mathematical modelling, it is proved that with increasing the mass of the kidney, provided that the width, length and thickness of the kidney increases proportionally, the movement of the kidney is due to its rotation in the plane of material symmetry in a clockwise direction. The characteristics of the position of a single kidney, after contralateral nephrectomy, in the frontal, sagittal and horizontal planes in patients of various somatotypes based on magnetic resonance imaging, are presented.

References

1. Alyaev, Yu. G., Varshavskiy, V. A. & Ahvlediani, N. D. (2010). Sovremennyie aspektyi gistomorf ologic heskih metodov issledovaniya pri zabolevaniyah pochek [Modern aspects of histomorphological research methods for kidney diseases]. Materialyi Plenuma Rossiyskogo Obschestva urologov - Materials of the Plenum of the Russian Society of Urology, 11-14.

2. Bazhina, O. V., Ivanov, A. P., & Tyuzikov, I. A. (2010). Rol nefropatii v narushenii funktsii edinstvennoy pochki [The role of nephropathy in the violation of the function of a single kidney]. Infektsii mochevyih putey u vzroslyih i detey: sb. materialov v Mezhregionalnoy nauchno-prakt. konferentsii (Yaroslavl, 10-11 iyunya 2010 g.). (pp. 9-10). Yaroslavl: [w. publ.].

3. Ivanov, A. P. & Tyuzikov, I. A. (20 11). Nef rektomiya v sovremennyih usloviyah: prichinyi i dalneyshaya sudba bolnyih s edinstvennoy pochkoy [Nephrectomy in modern conditions: causes and further f ate of patients with a single kidney]. Fundamentalnyie issledovaniya - Basic researc, (7), 64-66. Vzyato s http://www.fundamental-resear ch.ru/ ru/arti cle/ view?id=26725.

4. Ivanova, I. E., Rodionov, V. A., Trefilov, A. A., & Lavrenteva, I. N. (2010). Regionalnyie osobennosti hronicheskoy bolezni pochek u detey Chuvashii [Regional features of chronic kidney disease in children of Chuvashia]. Vestnik Chuvashskogo universiteta - Bulletin of the Chuvash University, (3), 109-114. Vzyato s https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye- os oben n os t i- h r on ic h es k oy- b ol ez ni - p oc hek - u - d et ey- chuvashii.

5. Ignatova, M. S., Lebedenkova, M. V., Dlin, V. V. & Turpitko, O. Yu. (2009). Hronicheskie bolezni pochek v detskom vozraste [Chronic kidney disease in childhood]. Nefrologiya i dializ - Nephrology and dialysis, 11 (4), 315-319.

6. Kvyatkovskiy, E . A. & K vyatkovs kaya, T. A. (2005). Ultrasonografiya i dopplerografiya v diagnostike zabolevaniy pochek [Ultrasonography and Doppler in the diagnosis of kidney disease]. D nepr opetrovs k: N ovaya ideologiya - Dnepropetrovsk: New Ideology. ISBN 966-8050-15-0.

7. Krasnyih, L. V. (2008). Issledovanie fizicheskogo razvitiya detey s edinstvennoy pochkoy [Study of th e physic al development of children with a single kidney]. Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy - B ulletin of new medic al technologies, XV (4), 77-79. ISSN 1609-2163.

8. Kundin, V. Yu. (2014) Kompleksna radionuklidna otsinka str ukturno- funktsionalnoho ctanu yedynoi nyrky v ditei [Comprehensive radionuclide evaluation of the structural- functional cetana of a single kidney in children]. Ukrainskyi zhurnal nefrolohii ta dializu - Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 2(42), 19-24. Vzyato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uzhn_2014_2_5.

9. Kuprin, D. I., Bobryk, M. I. & Komisarenko, Y. I. (2018). Otsinka filtratsiino-ekskretornoi funktsii yedynoi nyrky u patsiientiv iz sechokamianoiu khvoroboiu na tli tsukrovoho diabetu 2-ho typu [Evaluating the excretory function of solitary kidney in patients with urolithiasis on a background of type 2 diabetes mellitus]. International Journal of Endocrinology, 14 (4), 334- 338. doi: http: //dx.doi.org /10.22141/2224- 0721.14.4.2018.140186.

10. Lazarev, K. L., Sataeva, T. P. & Zaharova, A. N. (2009). Sravnitelnyie biohimicheskie as pektyi s ostoyaniya kompensatornyih protsessov pri nefrektomii v usloviyah modelir ovaniya hronicheskoy alkogolnoy nefr opatii [C omparative biochemic al aspec ts of the state of compensatory processes in nephrectomy in terms of modeling chronic alcoholic nephropathy]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii - Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 9(4-3 (28)), 77-80. ISSN 2077-1096; ISSN 2077-1126.

11. Lyashchenko, S. N., Chemezov, S. V., Lyashchenko, D. N. & Safronova, Yu. V. (2017). Kompyuterno-tomograficheskaya anatomiya zabryushinnogo prostranstva v norme i posle nefrektomii [Computer-tomographic anatomy of retroperitoneal space in nor m and after nephrec tomy]. M orf ologiya - Morphology, 5, 74-79. Vzyato s http://www.fesmu.ru/elib/ Article.aspx?id=362122.

12. Lyaschenko, S.N. (2014) Klinicheskaya anatomiya i osobennosti topografii fastsiy zabryushinnogo prostranstva i pochek [C linical anatomy and f eatures of topography of the retroperitoneal space and kidney fascia]. Nauka molodyh - Eruditio Juv enium, 3, 30-38. V zyato s http:// naukamolod.rzgmu.ru/art/92.

13. Makieieva, N. I., & Pidvalna, N. A. (2015). Ultrazvukova kharakterystyka strukturno-tkanynnykh zmin yedynoi nyrky v ditei [Ultrasound characteristic of structural and tissue changes of a single kidney in children]. Pediatriia - Pediatrics, 2, 40-42. Vzyato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2015_2_12.

14. Marchenko, T. V., Morozov, Yu. A., & Doletskaya, L. G. (2014). Funkts ionalnoe sos toyanie edinstvennoy pochki pos le nefrektomii u zhivyih donorov rodstvennoy pochki: tak li vse prosto? [The functional state of a single kidney af ter nephrectomy in living donors of a related kidney: is it all so simple?]. Pochki - Kidney, 1 (07), 14-17. Vzyato s http:// nbuv.gov.ua/UJRN/nirku_2014_1_7.

15. Monastirskiy, V.M., Pivtorak, V.I., & Suxodolya, S.A. (2018) Kompensatorni ta prystosuvalni reakciyi yedynoyi nyrky pislya nefrektomiyi kontralateralnoyi [Compensatory and adaptive reactions of a single kidney after contralateral nephrectomy]. Svit medycyny ta biologiyi - World of Medicine and Biology, 3 (65), 170-173. doi: 10.26724/2079-8334-2018-3-65-170-173.

16. Monina Yu.V. & Chemezov S. V. ( 2014). O sobennos ti kompyuterno-tomograficheskoy anatomii zabryushinnogo pr ostr anstva posle nef rektomiy [Featur es of computer tomographic anatomy of retr oper itoneal spac e af ter nephrectomy]. Kreativnaya hirurgiya i onkologiya - Creative Sur gery and Onc ology, 3, 52-54. Vzyato s https:// www.surgonco.ru/jour/article/view/28/29#.

17. Oparin, A. A., Fedc henko, Yu. G ., Korenovskiy, I. P. & Novohatnyaya, A. E. (2016). Ultrazvukovoe issledovanie pochek v norme i patologii. [Ultrasound examination of the kidneys in norm and pathology].? Skhidnoievropeiskyi zhurnal vnutrishnoi ta simeinoi medytsyny - Eastern European Journal of Internal and Family Medicine, 1, 57-67. Vzyato z http:// www.internalmed-journal.in.ua/en/archives/590.

18. Pivtorak, V. I. & Monastirskiy, V. M. (2015). Elektronno- mikroskopichni zminy yedynoyi nyky, shho zalyshylasya pislya nefrektomiyi kontr lateralnoyi, u s tatevonezrilyx s hhur iv [Electron Microscopic Changes Only Kidney, Remaining after the Contralateral Nephrectomy, in Immature Rats]. Visnyk pro blem biolohii i medy tsyny - Bulletin of Biology and Medicine, 2 (4), 250-254. Vzyato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vpbm_2015_2%284%29__58.

19. Pivtorak, V. I., & Monastirskiy, V. M. (2015). Osoblyvosti strukturnykh komponentiv nefrona kirkovoi rechovyny yedynoi nyrky u nestatevozrilykh shchuriv [Features of Structural Components of the Nephron of Renal Cortex of the Solitary Kidney in Immature Rats]. Halytskyi likarskyi visnyk - Galician Medicinal Herald, 22, 3 (2), 43-46. ISSN print 2306-4285;

20. Pivtorak, V. I. & Monastirskiy, V. M. (2018). Osoblyvosti topografiyi yedynoyi nyrky pislya vydalennya kontralateralnoyi [Features of the topography of a sing le kidney af ter removal of contralateral one]. Patologiya - Pathology, 15 (2), 236-241. doi: 10.14739/2310-1237. 2018.2.141369.

21. Sataeva, T. P., Lazarev, K. L., Zaharova, A. N., & Zhitova, V. A. (2 009) . Sostoyanie kompensatornyih pr otsessov v edinstvennoy pochke i uroven perekisnogo okisleniya v plazme krovi v eksperimente [The state of compensatory processes in a single kidney and the level of peroxidation in the blood plasma in the experiment]. Tavric hesk iy medik o- biologicheskiy vestnik - Tauride Medical-Biological Herald, 12 (3), 110-113. Vzyato s http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/25319.

22. Stahurlova, L. I., Sitnikova, V. P., Krasnyih, L. V. & Shvyirev, A. P. (2008). Issledovanie funktsionalnogo pochechnogo rezerva u bolnyih s edinstvennoy pochkoy [Study of the functional renal reserve in patients with a single kidney]. Sistemnyiy analiz i upravlenie v biomeditsinskih sistemah - System analysis and management in biomedical systems, 7(4), 865- 868. ISSN 1682-6523.

23. Tatevosyan, A. S., Tonyan, A. G., Halafyan, A. A. & Sharpan, M. V. (2005). Statisticheskiy analiz kriteriev otsenki patologicheski podvizhnoy pochki [Statistical analysis of evaluation criteria for pathologically motile kidney]. Ekologicheskiy vestnik nauchnyh tsentrov Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva - Ecological Bulletin of Scientific Centers of the Black Sea Economic Cooperation, 1, 85-91. ISSN 1729-5459.

24. Tatevosyan, A.S., Tonyan, A.G. & Halafyan, A. A. (2013). Patogenetic heskie aspektyi oslozhnennogo techeniya patologicheskoy podvizhnosti pochki [Pathogenetic aspects of the complicated course of the pathological mobility of the kidney]. Urologiya - Urology, 2, 24-27. Vzyato s https:// urologyjournal.ru/ru/archive/article/11617. A. Tonyan, A. G., Medvedev, V. L., Tatevosyan, A. S., Tonyan, S. & Butaeva, S. G. (2015). Zavisimost sistolicheskogo art erialnogo davleniya ot pozitsionnyih izmeneniy magistralnogo venoznogo krovotoka pochki [The association between systolic blood pressure and positional changes of the main renal venous blood flow]. Arterialnaya gipertenziya - Arterial Hypertension, 21 (5), 477-486. https://doi.org/ 10.18705/1607-419X-2015-21-5-477-486.

25. Tonyan, A. G., Tatevosyan, A. S., Khalapyan, A. A., Medvedev, V. L. & Pomortsev, A. V. (2015). Funktsionalnyie luchevyie metodyi iss ledovaniy v diagnostike patologiches koy podvizhnosti pochki [Functional beam research methods in the diagnosis of abnormal mobility of kidney]. Issled. prakt. Med. - Research and practice in medicine, 2 (3), 43-50. DOI: 10.17709/2409-2231-2015-2-3-43-50.

26. Antoniewicz, A. A., Poletajew, S., Bor?wka, A., Pasierski, T., Rostek, M. & Pikto-Pietkiewicz, W. (2012). Renal function and adaptive changes in patients af ter radical or p artial nephrectomy. International urology and nephrology, 44 (3), 745-751. doi: 10.1007/s11255-011-0058-z.

27. Bagrodia, A., Malcolm, J. B., DiBlasio, C. J., Mehrazin, R., Patterson, A. L., Wake, R. W. ... Derweesh, I. H. (2010). Var iation in the incidence of and r isk factors for the development of nephrolithiasis af ter radical or partial nephrectomy. BJU international, 106 (8), 1200-1204. doi: 10,1111 / j.1464-410X.2010.09246.x.

28. Chapman, D., Moore, R., Klarenbach, S. & Braam, B. (2010). Residual renal function after partial or radical nephrectomy for renal cell carcinoma. Canadian Urological Association Journal, 4 (5) , 337. R etrieved from ht tps:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950769/.

29. Chen, J. K., Chen, J., Thomas, G., Kozma, S. C. & Harris, R. C. (2009). S6 kinase 1 knockout inhibits uninephrectomy-or diabetes-induced renal hypertrophy. American Journal of Phy siology- Renal Ph ysiology, 297 (3), F585-F593. doi:10.1152/ajprenal.00186.2009.

30. Chiang, W. C., Lai, C. F., Su, C. T., Peng, W. H., Wu, C. F., Chang, F. C. ... Lu, K. S. (2013). Angiopoietins modulate endothelial adaptation, glomeru lar and podocyte hypertr ophy after uninephrectomy. PloS one, 8 (12), e82592. doi.org/10.1371/ journal.pone.0082592.

31. Cleper, R. (2018). Solitary kidney - is it too little? Harefuah, 157 (1), 58-62. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/29374876.

32. Cozzi, D. A. & Zani, A. (2006). Nephron-sparing surgery in children with primary renal tumor: indications and results. Seminars in pediatric surgery, 15 (1), 3-9. doi: 10,1053 / j.sempedsurg.2005.11.002.

33. Donckerwolcke, R. M. & Coppes, M. J. (2001). Adaptation of renal function after unilateral nephrectomy in children with renal tumors. Pediatric nephrology, 16 (7), 568-574. doi.org/ 10.1007/s004670100615.

34. Etafy, M., Saleh, F., Aal, M. A., Gawish, M. & Morsy, G. (2015). Comparison of renal function following donor nephrectomy versus radical nephrectomy for renal tumor. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 26 (2), 238-242. http://www.sjkdt.org/text.asp?2015/26/2/238/152401.

35. Fujigaki, Y. (2012). Different modes of renal proximal tubule regener ation in health and disease. World jour nal of nephrology, 1 (4), 92-99. doi: 10.5527 / wjn.v1.i4.92.

36. Godron-Dubrasquet, A., Didailler, C., Harambat, J., & Llanas, B. (2017). Solitary kidney: Management and outcome. Archives de pediatrie: organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 24 (11), 1158-1163. doi: 10.1016/ j.arcped.2017.08.016.

37. Huang, W. C., Levey, A. S., Serio, A. M., Snyder, M., Vickers, A. J., Raj, G. V. ... & Russo, P. (2006). Chronic kidney disease after nephrectomy in patients with renal cortical tumours: a retrospective cohort study. The lancet oncology, 7 (9), 735-740. doi: 10.1016 / S1470-2045 (06) 70803-8.

38. Inui, Y., Mochida, H., Yamairi, F., Okada, M., Ishida, J., Fukamizu, A. & Arakawa, K. (2013). Effects of aging and uninephrectomy on renal changes in Tsukuba hypertensive mice. Biomedical reports, 1 (3), 359-364. doi.org/10.3892/br.2013.74.

39. Johnson, S., Rishi, R., Andone, A., Khawandi, W., Al-Said, J., Gletsu-Miller, N., ... O'Neill, W. C. (2011). Determinants and functional significance of renal parenchymal volume in adults. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 6 (1), 70-76. doi: 10.2215/CJN.00030110.

40. Klatte, T., Ficarra, V., Gratzke, C., Kaouk, J., Kutikov, A., Macchi, V. ... Russo, P. (2015). A literature review of renal surgical anatomy and surgical strategies for partial nephrectomy. Eur opean ur ology, 68 (6), 980-9 92. doi: 10 .1016/ j.eururo.2015.04.010.

41. Krebs, R. K., Andreoni, C. & Ortiz, V. (2014). Impact of radical and partial nephrectomy on renal function in patients with renal cancer. Urologia internationalis, 92(4), 449-454. doi.org/ 10.1159/000355609.

42. Kupajski, M., Tkocz, M. & Ziaja, D. (2012). Modern management of stone disease in patients with a solitary kidney. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 7 (1), 1-7. doi: 10.5114 / wiitm.2011.25641.

43. Li, W., Cheng, Y., Cheng, Y., Ren, H. & Han, N. (2014). Clinical eff icacy of radical nephrectomy versus nephron-sparing surgery on localized renal cell carcinoma. European journal of medical research, 19 (1), 58-64. doi: 10.1186/s40001-014-0058-4.

44. Lin, S. L., Li, B., Rao, S., Yeo, E. J., Hudson, T. E., Nowlin, B. T. ... Pollard, J. W. (2010). Macrophage Wnt7b is critical for kidney repair and regeneration. Proceedings of the National Academy of Sciences , 107 (9), 4194 -419 9. doi: 10,1073 / pnas.0912228107.

45. Little, M. H. (2006). Regrow or repair: potential regenerative therapies for the kidney. Journal of the American Society of Nephrology, 17 (9), 2390-2401. doi: 10,1681 / ASN.2006030218.

46. Mahmoud, H., Buchanan, C., Francis, S. T. & Selby, N. M. (2016). Imaging the kidney using magnetic resonance techniques: structure to function. Current opinion in nephrology and hypertension, 25 (6 ), 487-4 93. doi: 10, 1097 / MNH.0000000000000266.

47. Malcolm, J. B., Bagrodia, A., Derweesh, I. H., Mehrazin, R., Diblasio, C. J., Wake, R. W., W an, J. Y. & Patterson, A. L. (2009). Comparison of rates and risk factors for developing chronic renal insufficiency, proteinuria and metabolic acidosis after radical or partial nephrectomy. B.J.U. Int., 104 (4), 476- 481. doi: 10,1111 / j.1464-410X.2009.08376.x.

48. Mavinkurve-Groothuis, A. M., van de Kracht, F., Westland, R., van Wijk, J. A., Loonen, J. J. & Schreuder, M. F. (2016). Long- term follow-up of blood pressure and glomerular filtration rate in patients with a solitary functioning kidney: a comparison between W ilms tumor survivors and nephrectomy for other reasons. Pediatric Nephrology, 31 (3), 435-441. doi:10.1007/ s00467-015-3215-2.

49. Monastirskiy, V. M., Pivtorak, V. I. & Fedotov. V. A. (2017). Modeling of possible movements of a single human kidney. Deutscher Wissenschaftsherold, 5, 31-33. doi://dwherold.de/ onewebmedia/2017/5-2017/Monastyrskiy%2031-33.pdf.

50. Monastyrskyi, V. M. & Pivtorak, V. I. (2018). Somatotypological features of topographic kidney anatomy of patients without any kidney and urinary tract diseases. Biomedical and biosocial anthropology, 30, 56-61. doi:10,31393/bba30-2018-08.

51. Orsic, V., Mihalj, M., Mogus, M., Mihalj, H., Jakic, M., Heffer- Lauc, M. ... Zibar, L. (2011). Impaired kidney function in rats six months after unilateral nephrectomy - an old story, a new perspective. Medicinski Glasnik, 8 (2), 185-191. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849937.

52. Reddy, S. K. V., Guleria, S., Okechukwu, O., Sagar, R., Bhowmik, D. & Mahajan, S. (2011). Live related donors in India: Their quality of life using world health organization quality of life brief questionnaire. Indian journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India, 27 (1), 25-29. doi: 10.4103 / 0970-1591.78411.

53. Rosenblum, N. D. (2008). Developmental biology of the human kidney. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 13 (3), 125-132. doi: 10,1016 / j.siny.2007.10.005.

54. Saxena, A. B., Myers, B. D., Derby, G., Blouch, K. L., Yan, J., Ho, B. & Tan, J. C. (2006). Adaptive hyperfiltration in the aging kidney after contralateral nephrectomy. American Journal of Phy siology-R enal Phys iology, 291 (3) , F629-F634. doi:10.1152/ajprenal.00329.2005.

55. Sharma, N., O'Hara, J., Novick, A. C., Lieber, M., Remer, E. M., & Herts, B. R. (2008). Correlation between loss of renal function and loss of renal volume after partial nephrectomy for tumor in a solitary kidney. The Journal of urology, 179 (4), 1284- 1288. doi: 10,1016 / j.juro.2007.11.071.

56. Shrestha, A., Vallance, C., McKane, W. S., Shrestha, B. M., & Raftery, A. T. (2008). Quality of life of living kidney donors: a single-center experience. Transplantation proceedings, 40(5), 1375-1377. doi: 10,1016/j.transproceed.2008.03.132.

57. Su, M. Y. M., Huang, K. H., Chang, C. C., Wu, V. C., Wu, W. C., Liu, K. L. & Tseng, W. Y. I. (2015). MRI evaluation of the adaptive response of the contralateral kidney following nephrectomy in patients with renal cell carcinoma. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 41 (3) , 822-82 8. doi: 10, 1002 / jmri.24596.

58. Tan, H.-J., Norton, E. C., Ye, Z., Hafez, K. S., Gore, J. L. & Miller, D. C. (2012). Long-term survival following partial versus radical nephrectomy among older patients with early-stage kidney cancer. JAMA, 307 (5), 1629-16 35. doi: 10.1001/ jama.2012.475.

59. Thompson, R. H., Lane, B. R., Lohse, C. M., Leibovich, B. C., Fergany, A., Frank, I. ... Campbell, S. C. (2012). Renal function after partial nephrectomy: effect of warm ischemia relative to quantity and quality of preserved kidney. Urology, 79 (2), 356- 360. doi: 10,1016 / j.urology.2011.10.031.

60. Timsit, M. O., Nguyen, K. N., Rouach, Y., Elie, C., Loupy, A., Fournier, C. ... Mejean, A. (2012). Kidney function following nephrectomy: similitude and discrepancies between kidney cancer and living donation. Urol. Oncol., 30 (4), 482-486. doi: 10,1016 / j.urolonc.2010.04.005.

61. van Vuuren, S. H., Sol, C. M., Broekhuizen, R., Lilien, M. R., Oosterveld, M. J., Nguyen, T. Q. ... de Jong, T. P. (2012). Compensatory growth of congenital solitary kidneys in pigs reflects increased nephron numbers rather than hypertrophy. PLoS One, 7 (11), e49735. doi: 10,1371 / journal.pone.0049735.

62. Yang, L., Besschetnova, T. Y., Brooks, C. R., Shah, J. V. & Bonventre, J. V. (2010). Epithelial cell cycle arrest in G2/M mediates kidney fibrosis after injury. Nature medicine, 16 (5), 535-543. doi: 10,1038 / nm.2144.
Published
2018-12-28
How to Cite
Monastirskiy, V., & Pivtorak, V. (2018). MORPHOFUNCTIONAL STATE OF A SINGLE KIDNEY REMAINING AFTER CONTRALATERAL NEPHRECTOMY (LITERATURE REVIEW AND OWN RESEARCH). Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(4), 743-751. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(4)-30