Comparative characteristics of the effect made by natural and synthetic antiseptics on microorganisms causing bacterial nasopharyngeal infections


Keywords: antiseptics, decasan, miramistin, chlorophyllipt, sanguiritrinum, infections of the nasopharynx.

Abstract

Local antimicrobial therapy of nasopharyngeal infections takes an important role in reducing microbial colonization, contributes to the reduction of inflammation and accelerates patient`s recovery. The purpose of our work was to compare the effect of natural and synthetic antiseptics on clinical strains of microorganisms (S.aureus, S.pyogenes, K.pneumoniae, K.rhinoscleromatis), which caused infections of the upper respiratory tract. The antimicrobial action of the antiseptics (sanguiritrinum, chlorophyllipte, decasan, miramistin) was studied on 26 clinical strains. For comparative antimicrobial asssay, the double dilution test was used; the antiseptic activity index (AAI) was counted; a quantitative suspension test was performed in order to estimate decontaminating ability of studied antiseptics. The bactericidal action of decasan and myramistin on clinical strains of S.aureus and S.pyogenes did not exceed 8 μg / ml, the same activity of sanguviritrin was observed at 16–26 μg / ml, and chlorophyllitine at 55–94 μg / ml, respectively. Klebsiella had high sensitivity to decasan, sanguiritrinum, myramistin (MCC from 2.5 to 20 μg / ml). High AAIs of all antiseptics was revealed for S.aureus (from 8.5 for chlorophyllipte and 78.1 for decasan). The 0.2% solution of sanguiritrinum had the highest resource of effective action according to AAI data. Synthetic antiseptics had a complete decontaminating effect on most strains after exposure for 5 minutes. Natural antiseptics demonstrated low decontaminating ability, even after exposure for 60 minutes. As a result of a comparative study of solutions containing natural and synthetic antiseptics, the benefits of the latter to microorganisms, which most often caused infections of upper respiratory infections, were established.

References

1. Vichkanova, S. A. (2012). Dannye klinicheskogo issledovaniya antimikrobnogo rastitelnogo preparata Sangviritrin. [Data from the clinical study of the antimicrobial herbal preparation Sangviritrin]. Poliklinika – Polyclinics, 1, 82–86.

2. Vichkanova, S. A. & Krutikova, N. M. (2012). Effektivnost sangviritrina pri lechenii infekcionno–vospalitelnyh zabolevanij LOR–organov. [Effectiveness of sanguirithrin in the treatment of infectious and inflammatory diseases of the ORL organs.]. Poliklinika – Polyclinics, 3, 104–108.

3. Krasilnikov, A. P. (1995). Spravochnik po antiseptike. [Handbook of Antisepsis]. Minsk: Vyshejshaya shkola – Minsk: High school.

4. Ognivenko, O. V. (2015). Kliniko–imunolohichna efektyvnist zastosuvannia khlorofiliptu u khvorykh na khronichnyi larynhit. [Clinical and immunological efficacy chlorophyllipt in patients with chronic laryngitidis]. Visnyk VDNZU “Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia” – Newsletter VDNZU “Ukrainian Medical Dentistry Academy”, 3 (51), 129–132.

5. Popov, N. N., Ognivenko, E. V. & Romanova, E. A. (2008). Vybor optimalnyh antisepticheskih sredstv dlya obrabotki kostnoj polosti v processe hirurgicheskogo lecheniya nagnoivshihsya radikulyarnyh kist. [Influence of chlorophyllipt on immunopathogenetic factors of inflammation in the development of suppurative maxillary sinusitis in persons with insulin-dependent diabetes mellitus]. Visnyk KhNU, 831, Seriia “Medytsyna” – Newsletter KhNU, 831, Series “Medicine”, 16, 61–72.

6. Potapov, V. Yu., Vakulenko, E. N. & Protasenko, Ya. D. (2016). Vybor optimalnyh antisepticheskih sredstv dlya obrabotki kostnoj polosti v processe hirurgicheskogo lecheniya nagnoivshihsya radikulyarnyh kist. [The choice of optimal antiseptic agents for the treatment of the bone cavity in the process of surgical treatment of suppurated radicular cysts]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 4, 40–42.

7. Paliy, V. G., Moroz, V. M., Zsheliba, M. D., Gumenyuk, M. I., Safronov, K. M. & Sobolev, V. O. (2008). Antymikrobnyi likarskyi preparat Decasan®: stratehiia i taktyka zastosuvannia dlia profilaktyky ta likuvannia hniino–zapalnykh zakhvoriuvan. [Antimicrobial drug Decasan: strategy and tactics of application for prevention and treatment of purulent-inflammatory diseases]. Consilium medicum Ukraina, 12. Retrieved from http://www.consilium–medicum.com.ua/issues/1/31/245/2.

8. Hadzshieva, Z. D., Teunova, Е. А. & Krachmalev, I. S. (2010). Izuchenie antimikrobnoj aktivnosti lekarstvennyh preparatov s fitoekstraktom. [The study of the antimicrobial activity of drugs with phytoextract]. Fundamentalnye issledovaniya – Fundamental research, 11, 152–154. Retrieved from https://www.fundamental-research.ru/pdf/2010/11/32.pdf.

9. Faustova, M. O., Nazarchuk, O. A. & Ananieva, M. M. (2017). Protystreptokokova aktyvnist antybiotykiv i antyseptykiv. [Antistreptococcal activity of antibiotics and antiseptics]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny – Actual problems of modern medicine, 2 (58). Retrieved from http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1409.

10. Frolova, A. V., Kosinec, A. N. & Bulavkin, V. P. (2007). Eksperimentalnoe obosnovanie antimikrobnogo i immunomoduliruyushego effekta novogo vida syrya makleji melkoplodnoj. [Experimental substantiation of the antimicrobial and immunomodulating effect of a new type of small-fruited macleye – Folia macleayae]. Vestnik VGMU – Newsletter VGMU, 1 (6), 1–14.
Published
2018-12-05
How to Cite
Kovalchuk, V., Isnyuk, A., Vovk, I., Kishchuk, V., & Kovalenko, I. (2018). Comparative characteristics of the effect made by natural and synthetic antiseptics on microorganisms causing bacterial nasopharyngeal infections. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(2), 257-262. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(2)-04

Most read articles by the same author(s)