Realization of the person-oriented approach and development of creative abilities of students in the work of a scientific group at the department of biological chemistry


  • O.M. Koloshko
  • A.V. Melnyk
  • P.O. Yurchenko
Keywords: European system of qualification estimation, higher educational establishments, organization of educational process, independent work of students, scientific work of students.

Abstract

The justification of the need for activation of students during training is provided. Significant contribution of scientific research and experiment in independent work of students is shown. The experience of organizing a scientific circle at the Department of Biological Chemistry is described. The proposal to create an elective course “Fundamentals of Scientific Research” is proposed. The perspective of development of pedagogical support in higher educational institutions is considered.

References

1. Volovych, V. (2004). Bolonskyi protses i nova paradyhma osvity v Ukraini. Sotsiolohiia: Teoriia, Metody, Marketynh: Naukovo-Teoretychnyi Chasopys, 4, 189–199. [in Ukrainian].

2. Koloshko, O. M., Melnyk, A. V. (2014). Aktyvne navchannia – sposib stymuliatsii piznavalnoi aktyvnosti u studentiv v systemi vyshchoi medychnoi osvity. Shliakhy udoskonalennia navchalnoho protsesu i neobkhidnist vprovadzhennia novykh pidkhodiv u roboti kafedr medychnoho universytetu v suchasnykh umovakh, Materialy navchalno-metodychnoi konferentsii. [in Ukrainian].

3. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. Vziato z http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Koloshko, O., Melnyk, A., & Yurchenko, P. (2017). Realization of the person-oriented approach and development of creative abilities of students in the work of a scientific group at the department of biological chemistry. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 506-509. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/44