Features of educational and methodological approaches in the presentation of medical biology with bases of parasitology and pharmacology on pharmacological use of antihelminthic medicinal products


  • O.A. Bobrovska
  • S.V. Sergeyev
Keywords: parasites, helminths, helminthiasis, pharmacies, pharmacopoeia, interdisciplinary integration, antihelminthic drugs, drugs, methods, schemes, tests, tasks, thinking, practical skills.

Abstract

The modern approach to the training of specialists in higher educational institutions of Ukraine requires the integration of the study of specialized disciplines with theoretical subjects, which are taught at junior high schools. In this regard, the integration of pharmacology with medical biology, which involves an interdisciplinary hierarchy in the mastering of the subject for further professional training, becomes of special significance. One way to improve the quality of learning material, both in medical biology and pharmacology is to make students aware of the interconnection between them for future professional activities.

References

1. Bihuniak, T. V. (2009). Profilaktyka parazytarnykh invazii, sprychynenykh nematodamy. Dovkillia i zdorovia, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ternopil: (b.v.). [in Ukrainian].

2. Hromovyk, B. P. (2011). Dystsypliny orhanizatsiino-ekonomichnoho spriamuvannia v systemi neperervnoi farmatsevtychnoi osvity. Provizor, 3, 12–14. [in Ukrainian].

3. Davydov, V. V. (2010). Vidy obobsheniya v obuchenii: logiko-psihologicheskie problemy postroeniya uchebnyh predmetov. Moskva: Ped. o-vo Rossii. [in Russian].

4. Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: navch. posibnyk. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

5. Kuprinenko, N. I. (2011). Aktualnye voprosy klinicheskoj farmacii i farmacevticheskoj opeki v profilakticheskoj medicine: fokus na pacienta. Novosti mediciny i farmacii, 10, 10–14. [in Russian].

6. Lavrychenko, N. M. (2010). Pedahohika sotsializatsii: yevropeiski abrysy. Kyiv: Vira insait. [in Ukrainian].

7. Mamchur, V. I. & Kovalenko E. Yu. (2013). Farmakoterapiya: uchebnik dlya studentov farmacevticheskih fakultetov; per. s ukr. yaz. Krajdashenko, O. V., Kupnovickoj, I.I., Klisha, I.N., Lizoguba, V.G. (Red.). Vinnica: Nova knyha. [in Russian].

8. Mashkovskij, M. D. (2013). Lekarstvennye sredstva. (16-e izd., pererab., ispr. i dop.). M.: Novaya volna. [in Russian].

9. Medychna biolohiia. V.P. Pishak, Yu.I. Bazhori (Red.). (2009). (Vyd. 2-he, pererob. i dop.). Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].

10. Kozko, V. M., Miasoiedov, V. V., Solomennyk, H. O. (2015). Medychna parazytolohiia z entomolohiieiu. V.M. Kozka, V.V. Miasoiedova (Red.). Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian].

11. Oksa, M. M. (2009). Innovatsii yak peredumova zrostannia pedahohichnoi maisternosti menedzhera osvitnoho zakladu. Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia. Zbirnyk naukovykh prats DonDUU, T. Kh, (Vyp. 115), 347. [in Ukrainian].

12. Panfilova, A. P. (2009). Innovacionnye pedagogicheskie tehnologii: aktivnoe obuchenie. Moskva: Akademiya. [in Russian].

13. Podobivskyi, S. S. Osnovy parazytolohii. Posibnyk dlia studentiv biolohichnykh spetsialnostei vyshchykh nachalnykh zakladiv II–IV rivniv. Ternopil, 2012. [in Ukrainian].

14. Popkov, V. A. & Korzhuev, A. V. (2004). Teoriya i praktika vysshego professionalnogo obrazovaniya. Uchebnoe posobie dlya sistemy dopolnitelnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. Moskva: Akademicheskij Proekt. [in Russian].

15. Serbin, A. H., Sira, L. M., Slobodianiuk, T. O. (2007). Farmatsevtychna botanika. Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].

16. Chekman, I. S., Horchakova, N. O. & Kazak, L. I. (2010). Farmakolohiia. Pidruchnyk dlia studentiv medychnykh fakultetiv. Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].

17. Zupanec, I. A., Chernyh, V. P., Popov, S. B. (2006). Farmacevticheskaya opeka: kurs lekcij dlya provizorov i semejnyh vrachej. V.P. Chernyh, I.A. Zupanec (Red.). Harkov: Farmitek. [in Russian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Bobrovska, O., & Sergeyev, S. (2017). Features of educational and methodological approaches in the presentation of medical biology with bases of parasitology and pharmacology on pharmacological use of antihelminthic medicinal products. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 502-506. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/43