Peculiarities of a girl`s sexual development in pubertal age with primary dysmenorrhea of different somatotypes


  • B.A. Markevich
  • G.V. Chayka
Keywords: menarche, axillary hair growth, pubarche, girls of puberty age, primary dysmenorrhea.

Abstract

Most of the problems of the female reproductive system in fertile age are a direct consequence of those pathologies that have arisen in puberty age, in the period of the establishment of its functions. Therefore, the formation of the normal physical and sexual development of adolescent girls depends on the formation of reproductive capacity, the improvement of the demographic situation and the health of future generations. The aim of the study — detection of the relationship between the features of sexual development in healthy and girls with primary dysmenorrhea of puberty age. The results of researches of 306 girls of puberty age of different somatotypes are analyzed, defined by the Hit-Carter method. Statistical processing of the results obtained was carried out in a licensed package “Statistica 6.1”. The study group included 76 girls with primary dysmenorrhea, and the control group consisted of 230 healthy girls (data were taken from the database of the SRC National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya). We investigated the peculiarities of the development of the reproductive system of girls of pubertal age with primary dysmenorrhea of different somatotypes. The results of our research show that there is a connection between the age-depending dynamics of sexual development: the thelarche, axillary hair growth, the formation of menstrual function in girls of pubertal age who suffer from primary dysmenorrhea in comparison with healthy girls. The results of our study should be taken for the diagnosing of primary dysmenorrhea of girls of pubertal age in order to reduce clinical manifestations and further development of complications in reproductive age.

References

1. Halaicheva, Z. M. (2007). Klinichne vyvchennia patohenezu i optymizatsiia farmakoterapii pervynnoi dysmenorei. [Clinical study of pathogenesis and optimization of pharmacotherapy of primary dysmenorrhea]. (Dys. kand. med. nauk). – Vladikavkaz – Vladikavkaz.

2. Drachevska, M. M. (2008). Prohnozuvannia, dyferentsiinyi pidkhid do diahnostyky ta korektsii dysmenorei. (Dys. kand. med. nauk). [Forecasting, differential approach to diagnosis and correction of dysmenorrhea]. (Dys. kand. med. nauk). Vinnytskyi natsionalnyi universytet im. M. I. Pyrohova, Vinnytsia – Vinnitsa National University named after. M.I. Pirogov, Vinnitsa.

3. Ipolitova, M. F. (2005). Medyko-sotsialna kharakterystyka divchat-pidlitkiv z pervynnoiu dysmenoreieiu i orhanizatsiia yikh kompleksnoho likuvannia v ambulatornykh umovakh. [Medical and social characteristics of teenage girls with primary dysmenorrhea and organization of their complex treatment in outpatient settings]. (Dys. kand. med. nauk). St. Petersburg.

4. Krasnikova, M. B. (2012). Sovremennye podhody k ocenke somaticheskogo, reproduktivnogo i psihicheskogo zdorovya devochek-podrostkov. Sistema mer po uluchsheniyu. [Modern approaches to assessing the somatic, reproductive and mental health of teenage girls. System of improvement measures]. (Dis. kand. med. nauk). Ufa.

5. Serheta, I. V., Hryhorchuk, L. I. & Pohorila, L. Yu. (2000). Fizychnyi rozvytok ta fizychna pratsezdatnist pidlitkiv i molodi 15–20 rokiv: suchasni tendentsii ta perspektyvy. [Physical development and physical capacity of adolescents and youth of 15-20 years: current trends and perspectives]. Visnyk morfolohii – Bulletin of the Morphology, 6 (2), 319–321.

6 Filippova, N. A. (2014). Kliniko-patogeneticheskie osobennosti sostoyaniya zdorovya podrostkov s sindromom vegetativnoj disfunkcii. [Clinico-pathogenetic features of the state of health of adolescents with the syndrome of autonomic dysfunction]. (Dis. d. med. nauk). Habarovsk – Khabarovsk.

7. Chaika, H. V. (2011). Konstytutsionalni zakonomirnosti stanovlennia zhinochoi statevoi systemy u praktychno zdorovykh osib pidlitkovoho ta yunatskoho viku. (Dys. d. med. n.). [Constitutional laws of the formation of the female reproductive system in practically healthy persons of adolescence and adolescence]. Vinnytskyi natsionalnyi universytet im. M. I. Pyrohova, Vinnytsia. – Vinnitsa National University named after. M.I. Pirogov, Vinnitsa.

8. Chaika, H. V. (2008). Medychna “norma” ta obgruntuvannia neobkhidnosti rozrobky normatyvnykh morfofunktsionalnykh pokaznykiv reproduktyvnoho zdorovia divchat pidlitkiv na riznykh etapakh statevoho dozrivannia. [Medical “norm” and rationale for the development of normative morphofunctional indicators of reproductive health of adolescent girls at different stages of puberty]. Problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya mediko-biologicheskih nauk i prakticheskogo zdravoohraneniya – Problems, achievements and prospects for the development of biomedical sciences and practical public health, 144 (IV), 247–351.

9. Chaika, H. V. (2010). Zakonomirnosti statevoho rozvytku praktychno zdorovykh divchat pidlitkovoho viku Podilskoho rehionu [Laws of sexual development of practically healthy girls of the teenage age of the Podillya region]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of scientific research, 3, 4–6.

10. Chyzhyk, V. V. (2004). Osoblyvosti fizychnoho rozvytku divchat prepubertatnoho ta pubertatnoho viku iz riznym rivnem statevoho dozrivannia. Aktualni problemy fizychnoi kultury i sportu – Actual problems of physical culture and sports, 2, 111–115.

11. Shaparenko, P. P. (2000). Antropometriia. [Anthropometry]. Vinnytsia: (b.v.) – Vinnitsa: (w.p.h.).

12. Carter, J. E. L. (2002). The Heath-Carter anthropometric somatotype. Instruction Manual. Surrey, Canada: TeP and Rosscraft. Retrieved from http://www.somatotype.org/Heath-CarterManual.pdf.

13. Chaudhuri, A. & Singh, A. (2012). How do school girls deal with dysmenorrhoea? J. Indian Med. Assoc., 110 (5), 287–291.

14. Rahbar, N., Asgharzadeh, N. & Ghorbani, R. (2012). Effect of omega-3 fatty acids on intensity of primary dysmenorrhea. Int. J. Gynaecol. Obstet., 117 (1), 45–47. doi: 10.1016/j.ijgo.2011.11.019. Epub 2012 Jan 17.

15. Sultan, C., Gaspari, L. & Paris, F. (2012). Adolescent dysmenorrhea. Endocr. Dev. 22, 171–180. doi: 10.1159/000331775.
Published
2018-08-08
How to Cite
Markevich, B., & Chayka, G. (2018). Peculiarities of a girl`s sexual development in pubertal age with primary dysmenorrhea of different somatotypes. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(1), 33-38. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(1)-07