Features of course of bronchial asthma in children in different peripheral blood indicators


  • O.L. Kutsak
Keywords: children, bronchial asthma, blood tests.

Abstract

The results of treatment and monitoring of 316 children suffering from bronchial asthma (BA) have been analyzed. Persistent course (PC) is established in 253 children (80,06 %), intermittent (PI) — in 63 patients (19,94 %) of the inhabitants of Podillia region of Ukraine. The obtained results of researches showed that for the intermittent course of asthma in children during the onset period, the following basic clinical parameters of peripheral blood were revealed: erythrocytes up to 4,21±0,08×1012 / l; hemoglobin to 139,84±1,10 g / l (p<0,05); H 36,60±0,12 % (p<0,001); SaO2 97,49±0,14 % (p<0,001); the number of leukocytes to 7,39±0,26×109 / l (p<0,001); eosinophils up to 13,06±0,82 % (p<0,01); IgE 838,89±113,80 IU / ml (p<0,05). Persistent flow of asthma is characterized by: an increase in erythrocytes to 5,21±0,48×1012 / l (p>0,05); hemoglobin to 143,79±0,65 g / l (p<0,05); H 41,24±0,06 % (p<0,001); SaO2 is less than 96,44±0,13 % (p<0,001); the number of leukocytes to 12,39±0,24×109 / l (p<0,001); eosinophils to 17,08±0,31 % (p<0,01); IgE greater than 982,67±32,51 IU / ml (p>0,05). The following indices are characteristic for the period of remission of PI of bronchial asthma: Er — 3,81±0,03×1012 / l (p<0,001); Hv — up to 135,35±0,85 g / l (p<0,01); H 34,72±0,11 % (p<0,001); SaO2 98,36±0,07 % (p<0,001); the number of leukocytes — up to 5,73±0,17×109 / l (p<0,001); eosinophils — up to 8,44±0,57 % (p<0,001); a decrease in IgE to 653,43±87,20 IU / ml (p>0,05). The period of remission with PC is characterized by the following clinical parameters of blood: Er — 4,20±0,03×1012 / l (p<0,001); Hv — up to 139,62±0,49 g / l (p<0,01); H 35,02±0,05 % (p<0,001); SaO2 97,33±0,07 % (p<0,01); the number of leukocytes — up to 8,17±0,13×109 /l (p<0,001); eosinophils — up to 11,36±0,20 % (p<0,01); a decrease in IgE to 815,41±27,59 IU / ml (p>0,05).

References

1. Besh, L. V. (2010). Nove v diahnostytsi ta likuvanni bronkhialnoi astmy v ditei: praktychnyi pidkhid do prochytannia naisuchasnykh mizhnarodnykh uzghodzhuvalnykh dokumentiv. Klinicheskaya immunologiya. Allergologiya. Infektologiya, 3, 49–52. [in Ukrainian].

2. Geppe, N. A. & Revyakina, V. A. (2008). Novye mezhdunarodnye rekomendacii po bronhialnoj astme u detej PRACTALL. Pulmonologiya i allergologiya, 1, 60–67. [in Russian].

3. Hladkyi, O. (2009). Novyny z konhresu Yevropeiskoho respiratornoho tovarystva. Zdorovia Ukrainy, 18, 10–11. [in Ukrainian].

4. Antypkin, Yu. H., Lapshyn, V. F., Umanets, T. R. & Piankova, O. V. (2013). Nebulaizerna terapiia zakhvoriuvan orhaniv dykhannia u ditei (metodychni rekomendatsii),3–28. [in Ukrainian].

5. Kurenakova, Yu. S. (1992). Issledovanie izmenchivosti s pomoshyu statisticheskih pokazatelej raznoobraziya. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova. eISSN: 2074-8132. Izmenchivost morfologicheskih i fiziologicheskih priznakov u muzhchin i zhenshin (ss. 66–71). [in Russian].

6. Martinez, F. D., Chinchilli, V. M., Morgan, W. J. (2011). Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild persistent asthma (TREXA): a randomized, double-blind, placebo-controlled Trial. Lancet, 377, 650–657. doi: 10.1016/S0140-6736(10)62145-9.].

7. NHLB/WHO Workshop Report. National Heart Blood Institute (2006). Global Initiative for asthma. WHO, Publ. 02-3659.
Published
2017-09-29
How to Cite
Kutsak, O. (2017). Features of course of bronchial asthma in children in different peripheral blood indicators. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 491-495. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/37