Functionally inactive forms of prothrombin and fibrinogen level as markers of hypercoagulation in patients with chronic kidney disease V D who undergo program hemodialysis treatment


  • O.B. Storozhuk
  • I.B. Selezneva
  • L.O. Storozhuk
  • O.V. Gornitskaya
  • B.G. Storozhuk
  • A.Yu. Slominsky
Keywords: chronic kidney disease, hemodialysis, hemostasis, hypercoagulation markers.

Abstract

In this article, in 88 patients with chronic kidney disease (CKD) V D who undergo chronic dialysis treatment, some links of hemostasis (fibrinogen, prothrombin index, ecamulin index and their ratio) were analyzed and a component of hemostasis indicators that can serve as a marker of thrombotic complications in this category of patients was determined.

References

1. Melnik, A. A. (2016). Sistema gemostaza i ee regulyaciya pri narushenii funkcionalnoj sposobnosti pochek. Novosti mediciny i farmacii v Ukraine, 9 (583), 24–31. [in Russian].

2. Platonova, T. N., Zaichko, N. V., Chernyshenko, T. M., Gornickaya, O. V. & Grishuk, V. I. (2010). Ocenka informativnosti i prognosticheskoj znachimosti tradicionnyh skriningovyh i dopolnitelnyh laboratornyh testov dlya diagnostiki trombofilii. Laboratornaya diagnostika, 4 (54), 3–10. [in Russian].

3. Shevchuk, S. V., Hornytska, O. V., Chernyshenko, T. M., Krasnobryzha, Ye. M., Korolova, D. S., Chernyshenko, V. O. & Platonova, T. M. (2010). Kompleksna diahnostyka trombofilii za systemnoho chervonoho vovchaka. Laboratorna diahnostyka, 1(51), 3–8. [in Ukrainian].

4. Volkov, G. L., Platonova, T. N., Savchuk, A. M., Gornickaya, O. V., Platonova, T. M. & Krasnobryzha, E. M. (2005). Sovremennye predstavleniya o sisteme gemostaza. Kiev: Naukova dumka. [in Russian].

5. Sykes, T.C.F., Fegan, C., Masguara, D. (2000). Trombophilia, polymorphisms, and vascular disease. J. of Clinical Pathology: Molecular Pathology, 53, 300–306.

6. Solymos, S. (2003). Risk factors thromboembolism: pathophysiology and detection. CMLY, 163 (8), 991–994.
Published
2017-09-29
How to Cite
Storozhuk, O., Selezneva, I., Storozhuk, L., Gornitskaya, O., Storozhuk, B., & Slominsky, A. (2017). Functionally inactive forms of prothrombin and fibrinogen level as markers of hypercoagulation in patients with chronic kidney disease V D who undergo program hemodialysis treatment. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 450-453. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/25