Competence approach and formation of key competencies in preparation of students of higher educational medical institutions


  • M.M. Shinkaruk-Dykovytska
  • G.M. Poberezhna
  • T.V. Fedyk
  • L.O. Kovalchuk
Keywords: competence approach, competence, general competence, professional competence, pedagogical competence, continuous medical education.

Abstract

Based on the data of scientific publications, the article analyzes the concepts of «competence», «professional competence», «pedagogical competence», the essence of the concept of «competence approach», «competence» is defined. The key and basic competences, which graduates of higher medical educational institution should master are considered. The urgency and necessity of introduction of the competence approach in work of the higher medical educational institutions is indicated.

References

1. Baluieva, O. V. (2013). Formuvannia stratehichnykh napriamiv diialnosti vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv, spriamovanykh na udoskonalennia pidhotovky medychnykh kadriv. Formuvannia stratehichnykh napriamiv diialnosti vyshchykh medychnykh zakladiv, 12, 4. [in Ukrainian].

2. Bed, I. & Artomova, M. (2011). Kompetentisnyi pidkhid v protsesi modernizatsii VNZ. Ukrainskyi naukovyi zhurnal «Osvita rehionu», Vziato z http://social-science.com.ua/article/691. [in Ukrainian].

3. Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. V O.V. Ovcharuk (Red.), Biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

4. Bukhalska, S. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid. Teoretychnyi analiz kliuchovykh definitsii vyshchoi medychnoi osvity. Nova pedahohichna dumka: naukovo-metodychnyi zhurnal, 2, 84-87. [in Ukrainian].

5. Gershunskij, B. S. (2003). Koncepciya samorealizacii lichnosti v sisteme obrazovaniya cennostej i celej obrazovaniya. Pedagogika, 10, 3–7. [in Russian].

6. Drach, I. I. (2008). Kompetentisnyi pidkhid yak zasib modernizatsii zmistu vyshchoi osvity. Problemy osvity, 57, 44–47. [in Ukrainian].

7. Zhadlenko, I. (2014). Kompetentnisnyi pidkhid shchodo profesiinoi pilhotovky maibutnikh vchyteliv-lohopediv u vyshchii shkoli. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser. : Pedahohichni nauky, 132, 301–304. [in Ukrainian].

8. Ziaziun, I. A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy. Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy. Kyiv-Hlukhiv: RVV HAPU. [in Ukrainian].

9. Kyrychok, V. A. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid do orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnykh) navchalnykh zakladiv. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia : Pedahohichni nauky, 1, 66–75. [in Ukrainian].

10. Rozhko, M. M., Ersteniuk, H. M. & Kapechuk, V. V. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi studentiv-medykiv. «Aktualni pytannia yakosti medychnoi osvity», Materialy KhIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchasti. Medychna osvita, 2, 102. [in Ukrainian].

11. Kuzmina, N. V. (1993). Akmeologiya: puti dostizheniya vershin professionalizma. Moskva: Rossijskaya akademiya upravleniya. [in Russian].

12. Litvinova, O. I. & Karkoshkina, T. A. (2009). Kompetentnosnyj podhod v podgotovke studentov vysshih uchebnyh zavedenij kak faktor rosta konkurentnosposobnosti vypusknikov. Kreativnaya ekonomika, 10(34), 22–26. [in Russian].

13. Markova, A. K. (1996). Psihologiya professionalizma. Moskva: (b.i.). [in Russian].

14. Nahorna, N. V. (2007). Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti y kompetentsii. Vykhovannia i kultura, 1-2 (11-12), 266–268. [in Ukrainian].

15. Nychkalo, N. H. (Red.). (2000). Profesiina osvita: slovnyk. Kyiv. [in Ukrainian].

16. Savchenko, O. P. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku, 3, 16–23. [in Ukrainian].

17. Sysoieva, S. O. (2009). Formuvannia psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu. Problemy osvity u Polshchi ta v Ukraini v konteksti protsesiv hlobalizatsii ta yevrointehratsii. V. V. Kremen, T. Levovytskyi, S. Sysoieva (Red.). Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 22-24 kvitnia, 2009 r. Kyiv: KIM. [in Ukrainian].

18. Morozov, S. M. & Shkaraputa, L. M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

19. Khymynets, V. Kompetentisnyi pidkhid do profesiinoho rozvytku vchytelia. Zakarpatskyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Vziato z http//zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49. [in Ukrainian].

20. Khomenko, K. P. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv. Humanitarnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Hryhoriia Skovorody, 1, 36, IІ(62), 321–330. [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Shinkaruk-Dykovytska, M., Poberezhna, G., Fedyk, T., & Kovalchuk, L. (2017). Competence approach and formation of key competencies in preparation of students of higher educational medical institutions. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(2), 319-323. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/142