The use of interactive technologies of educational process in the educational system of the students of higher medical institutions


  • V.M. Dudnуk
  • V.G. Furman
  • T.G. Korol
Keywords: interactive technologies, case method.

Abstract

In this work the use of interactive technologies of educational process in educational system of students of higher medical institutions is discussed. It concerns a case method as an independent activity of students in the simulated situation. It gives an opportunity to unite theoretical training and practical skills. It allows to use theoretical knowledge for the solution of practical tasks.

References

1. Buheria, T. M. (2009). Sutnist mizhpredmetnykh zviazkiv u protsesi navchannia profesiino oriientovanykh dystsyplin u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh fizychnykh reabilitolohiv. Pedahohika: naukovi pratsi, 99(112), 166–172. [in Ukrainian].

2. Maksymenko, S. D. & Filonenko, M. M. (2013). Naukovo-doslidnytska diialnist studentiv: metod. rekom. [dlia slukhachiv FPK vykladachiv I - IVr. a. VMNZ Ukrainy]. Kyiv. [in Ukrainian].

3. Milerian, V. Ye. (2004). Metodychni osnovy pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat v medychnykh vuzakh: metod. posibnyk. Kyiv: Khreshchatyk. [in Ukrainian].

4. Skrypnyk, Z. E. (2012). Psykholohiia i pedahohika. Provedennia indyvidualnoho zaniattia za metodom analizu konkretnykh navchalnykh sytuatsii (case-study): navch.-metod. posibnyk. Lviv: LIBS UBS NBU. [in Ukrainian].

5. Filonenko, M. M. (2012). Psykholoho-pedahohichna hotovnist vykladacha VMNZ innovatsiinykh umovakh osvity. Humanitarnyi visnyk, 1, 27, II(35) : Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru». Kyiv: Hnozys. [in Ukrainian].

6. Hutorskoj, A. (2003). Klyuchevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannoj paradigmy obrazovaniya. Narodnoe Obrazovanie, 2, 58–63. [in Russian].

7. Susan, S. (2013). The case study as a research method. University of Texas at Austin.
Published
2017-09-29
How to Cite
DudnуkV., Furman, V., & Korol, T. (2017). The use of interactive technologies of educational process in the educational system of the students of higher medical institutions. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(2), 316-318. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/141