Regression models of sonographic kidney parameters in men with ecto-mesomorphic somatotype depending on the anthropometric indices characteristics


  • V.G. Cherkasov
  • О.S. Ustymenko
  • Т.А. Bashir-Zade
Keywords: kidneys, sonography, anthropometry, somatotype, virtually healthy women, regression analysis.

Abstract

As a result of the survey of 17 practically healthy men of Podillia ecto-mesomorphic somatotype, reliable regression models of sonographic parameters of the right and left kidneys were constructed depending on anthropo-somatotypological parameters with a determination coefficient (R2) greater than 0.8. All 16 possible reliable regression models of kidney sonographic parameters with R2 from 0.889 to 0.974 have been constructed. The constructed models of the parameters of the right kidney most often include the circumferential dimensions of the body (25.5 %), the width of distal epiphyses of long limb bones and body diameters (17.0 %), cephalometric indices (14.9 %) and longitudinal dimensions of the body (12,8 %). The constructed models of the parameters of the left kidney most often include the circumferential dimensions of the body (29.2 %), cephalometric indices and longitudinal body sizes (by 16.7 %), body diameters and thickness of skin and fat folds (by 12.5 %) and components of somatotype (10.4 %).

References

1. Gorbunov, N. S. (2002). Abdominalnaya antropologiya (metodologicheskie aspekty i osnovnye polozheniya). Sovremennye problemy abdominalnoj antropologii, Yubilejnyj sbornik nauchnyh trudov. Krasnoyarsk (str. 11-14). Krasnoyarsk: [б.и.]. [in Russian].

2. Hunas, I. V., Shevchuk, N. A., Belik, N. V. (2010). Analiz rehresiinykh modelei sonohrafichnykh parametriv nyrok u zahalnykh hrupakh zdorovykh miskykh yunakiv ta divchat Podillia pobudovanykh v zalezhnosti vid antropo-somatometrychnykh pokaznykiv tila. Visnyk morfolohii, 16(2), 425–430. [in Ukrainian].

3. Drejper, N., & Smit, G. (2016). Prikladnoj regressionnyj analiz. Moskva: Vilyams. [in Russian].

4. Oparin, O. A., Lavrova, N. V., Blahoveshchenska, A. V., Korenovskyi, I. P. (2010). Kliniko-ultrazvukovi paraleli diahnostyky zakhvoriuvan vnutrishnikh orhaniv. Navchalnyi posibnyk. Rekomendovano MON Ukrainy. Kharkiv: Fakt. [in Ukrainian].

5. Hunas, I. V., Kovalenko, D. A., Fomina, L. V., Belik, N. V., Fedoniuk, L. Ya. (2010). Modeliuvannia, za dopomohoiu rehresiinoho analizu, sonohrafichnykh parametriv nyrok u zalezhnosti vid antropometrychnykh i somatotypolohichnykh pokaznykiv cholovikiv i zhinok pershoho zriloho viku. Visnyk morfolohii, 16(4), 915–920. [in Ukrainian].

6. Shilov, K. M. (2010). Nefrologiya: uchebnoe posobie dlya poslevuzovskogo obrazovaniya. Moskva: GEOTAR-Media. [in Russian].

7. Petrov, V. I., & Nedogoda, S. V. (2009). Medicina, osnovannaya na dokazatelstvah: uchebnoe posobie. Moskva: GEOTAR-Media. [in Russian].

8. Abdullaev, R. Ya., Lesovoj, V. N., Pilipenko, N. I., Golovko, T. S. (2012). Ultrasonografiya v uronefrologii. Harkov: Fakt. [in Russian].

9. Ustymenko, O. S. (2017). Rehresiini modeli sonohrafichnykh parametriv nyrok u cholovikiv mezomorfnoho somatotypu v zalezhnosti vid osoblyvostei rozmiriv tila. Biomedical and biosocial anthropology, 28, 106–108. [in Ukrainian].

10. Shaparenko, P. P. (2000). Antropometriia. Vinnytsia: [b. v.]. [in Ukrainian].

11. Caon, M. (2004). Voxel-based computational models of real human anatomy: a review. Radiation and Environmental Biophysics, 42(4), 229–235.

12. Carter, J. L., & Heath, B. H. (1990). Somatotyping – development and applications. Cambridge University Press.

13. Horhat, R. F., Neamtu, M., Opris, D. (2008). The qualitative analysis for a differential system of the P53 – Mdm2 interaction with delay kernel. 1st WSEAS Intern. Conf. on Biomedical Electronics And Biomedical Informatics (BEBI ’08), Rhodes, (198 p). Rhodes, Greece.

14. Matiegka, J. (1921). The testing of physical effeciecy. Amer. J. Phys. Antropol., 2(3), 25–38.

15. Shephard, R. J. (1991). Body composition in biological anthropology. Cambridge.

16. Udoaka, A. I., Enyi, C., Agi, C. E. (2012). Sonological Evaluation of the Liver, Spleen and the Kidneys in an Adult Southern Nigerian Population. Asian Journal of Medical Sciences West Afr. J. Med., 5(2), 33–36.
Published
2017-09-29
How to Cite
Cherkasov, V., UstymenkoО., & Bashir-ZadeТ. (2017). Regression models of sonographic kidney parameters in men with ecto-mesomorphic somatotype depending on the anthropometric indices characteristics. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 405-409. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/14